Det er mere end ti år siden, at der sidst er blevet forsket i økologisk frøgræs. Det vil to parallelle udviklingsprojekter over de næste tre år lave om på

Økologisk frøproduktion, græs og kløverfrø, har en høj værdi og en stigende andel af det danske græsfrømarked. Der er en række faglige udfordringer, unikke for økologisk dyrkning, som nuværende og kommende økologiske planteavlere har behov for at løse for at imødekomme et marked med stort potentiale.

- Over de næste tre år vil vi med to udviklingsprojekter forsøge at finde nogle af de løsninger. Det overordnede formål er at udvikle kvaliteten af den økologiske frøproduktion. Med en forbedret kvalitet i dyrkning og håndtering, vil der være forbedrede muligheder for at øge efterspørgsel og salg, også på eksportmarkederne, siger Sven Hermansen, planteavlsrådgiver og rådgivningschef, Økologisk Landsforening.

I projekterne arbejdes der blandt andet med:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

·          Kvælstofforsyning, hvor den optimale mængde og tilgængelighed i græs undersøges.

·          Markedsundersøgelse af hvilke arter og typer frø der kunne finde anvendelse som økologisk produkt (fodergræs, plænegræs, eksport med mere).

·          Design af frøgræssædskiftet uden rodukrudt og med prioritering af tilgængelige næringsstoffer.

- Frø af ukrudtsarter, især kvik i græsfrøet samt skræpper i kløverfrø, er en udfordring for planteavleren. Frøene er svære at sortere fra efter høst. Det kræver planlægning af sædskiftet, så der er plads til bekæmpelse af rodukrudt i den pågældende mark, inden frøgræsset etableres, siger Sven Hermansen.

Øko-frøgræs uden konventionel gylle

Økologerne har gennem deres organisationer, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer Økologi, sat et frivilligt mål om udfasning af konventionel husdyrgødning. Derfor bliver der brug for at nye strategier for gødskning.

- Projektet skal gøre os mere præcise på mængden af gødning i økologisk frøgræs. Hidtil har vi støttet os til gødningspraksis i den konventionelle frøgræsproduktion. Men dels har man her øget gødningsmængden og anvender vækstreguleringsmidler, og dels vil mængden af næringsstoffer i forbindelse med udfasning være lavere. Derfor er det enormt vigtigt, at man ikke gøder frøgræsset mere end højest nødvendigt, fordi det vil tage næringstoffer fra andre afgrøder, siger Peter Mejnertsen, Landskonsulent, Planteproduktion, Økologi, Videncentret for Landbrug.

Over de næste to vækstsæsoner kører han derfor gødningsforsøg hos tre økologiske frøgræsavlere. Forsøgene indeholder parametre som forskellige gødningsniveauer og gødningstyper samt tildelingsmetoder, delt gødskning og afpudsning af planterne i vækststadie 30 (15-20 centimeter) ned til ti centimeter. Sidstnævnte er for at optimere bestøvningen af planterne.